Jak pracuji a kdy mohu pomoci 

           ZÁKLADNÍ TERAPEUTICKÉ PŘÍSTUPY, které využívám
           v kombinaci s hlubokým respektem ke každému klientovi:

Přístup zaměřený na řešení

Terapeutický přístup zaměřený na posílení klienta a rozvíjení cesty, které jej povede k tomu, co si přeje dosáhnout. Podrobně se v něm zkoumají silné stránky a možnosti podpory klienta a také to, jak bude vypadat řešení. Je založený na spolupráci a partnerském přístupu, kdy terapeut s klientem tvořivě hledá, co by mu mohlo pomoci. Oceňuje i malé (po)kroky a směřuje ke spolupráci po takovou dobu, jakou klient potřebuje, aby se pak mohl sebejistě vydat na cestu, kterou si vymezil.

Dyadická vývojová psychoterapie (DDP)

Rodinná terapie, která se snaží vybudovat či posílit schopnost dítěte nebo dospělého vstupovat do blízkých vztahů - tedy léčit poruchy citové vazby. Využívá k tomu specifické přístupy (PACE - hravost, přijetí, zvídavost a empatii; intersubjektivitu; afektivně-reflexivní dialog a napravování vztahu). Cílem je, aby se klient naučil navazovat blízké vztahy, zvládal své emoce, lépe reagoval na problémové situace a emočně se uzdravoval v (nyní již) bezpečném prostředí.                                                                                                  

Attachmentová terapie
(léčení poruch citového pouta)

Poruchy citového pouta vznikají v raném dětství. K jejich vyléčení je potřeba terapeutická práce s dítětem a jeho nejbližšími. Poruchy se vyskytují u většiny dětí, které nevyrůstají se svými rodiči, v běžné populaci pak méně. Cílem této terapie je vytvářet prostředí, kde dítě není zahanbováno a cítí se bezpečně. Skrze terapeutické rodičovství nebo terapeutické pěstounství pomáhá dítěti vymanit se z pocitů hluboké hanby a vnitřně se uzdravovat. Následně se pak mění dosavadní problémové chování dítěte. Principy léčení skrze attachmentovou terapii jsou dobře přenositelné také u dospělých do partnerských vztahů a rodinných systémů.


ČASTÉ POTÍŽE, na jejichž zmírnění pracujeme

 • profesní i životní křižovatky, hledání se, potřeba zásadní změny v životě
 • vztahové problémy
 • krize osobní, partnerské i rodinné 
 • komunikační potíže
 • konflikty mezi sourozenci, výchovné problémy
 • rozvodové situace 
 • specifika výchovy dětí v pěstounských rodinách 
 • náročné situace u dospívajících (a s dospívajícími) 
 • u dětí např. rozvod rodičů či ztráta blízké osoby, potíže s vrstevníky, složitá adaptace na příchod nového sourozence 
 • dlouhodobá únava, snížený výkon, hledání vnitřní rovnováhy a vnitřních zdrojů
 • potíže se sebepřijetím, nízké sebevědomí
 • osobní a rodové zátěže, identifikace s vlastním ženstvím
 • skleslost, potíže se spánkem, deprese
 • psychosomatické potíže neznámého původu
 • traumata a jejich následky

NĚKTERÉ NÁSTROJE, které v terapii využívám

SANDTRAY - svět v pískovišti
Účinná metoda, díky níž si můžete "osahat" a prohlédnout svůj život a situace v něm shora - vše se Vám vejde do zorného pole. Úspěsně se využívá u dospělých i dětí, jednotlivě, v páru nebo v rodině či jiné skupině.

TERAPIE HROU (herní terapie)
Skrze hru si dítě zpracovává své tíživé či traumatické zážitky v bezpečném prostředí terapeutické herny a bezpečného vztahu s terapeutem. Cílem je zpracování traumatických zkušeností (vnitřní úroveň), které vede ke změnám v chování (vnější úroveň). Využívá se u dětí obvykle do 8 let.

DIAGNOSTIKA ATTACHMENTU u dítěte či dospělého
Diagnostika zaměřená na zjištění typu citové vazby u dítěte či dospělého, a následně nastavení toho, co nás může v rámci naší citové vazby nejlépe podpořit.

PRÁCE SE ŽIVOTNÍM PŘÍBĚHEM
Vytvoření mapy života, postupné zpracování knihy života, vytvoření terapeutického příběhu pro dítě.

TERAPIE V DUCHU THERAPLAY
Společná hra rodiče s dítětem pod vedením terapeuta, zaměřená na sladění, napojení a spolupráci mezi rodičem a dítětem a na převzetí vedení ze strany dospělého.

SENZORICKÁ STIMULACE
Pomůcky a techniky ke zklidnění dítěte (či dospělého), které mu umožní naladit se na své tělo a uvolnit se, uvědomit si hranice svého těla, pojmout své tělesné schéma, zrelaxovat.

Nástroje z KOMUNIKAČNÍ BEDNY
Nástroje, metody a pomůcky z tzv. Communi-crate, původně vytvořené sociálními pracovníky z Child Involvement Team v Sheffieldu ve Spojeném království. Zaměřují se zejména na zjištění přání, názorů a potřeb dítěte, díky nimž můžeme další práci s dítětem dobře nasměrovat.

ROZHOVOR
Volný, polořízený či řízený, často doplněný o různé techniky výtvarné a projektivní. 

VÝTVARNÉ TECHNIKY, PROJEKTIVNÍ METODY
Na výběr je z široké palety výtvarných potřeb, pomůcek a nástrojů. 


KUPOZ - kurz pozornosti pro děti (i dospělé) dle dr. Kuncové
Jedinečný program pro rozvoj pozornosti u dětí. Ideálně určený pro děti od 8 do 12 let. Probíhá patnáct týdnů a spočívá v každodenní krátké práci rodiče s dítětem pod vedením proškoleného odborníka. Úkoly, na kterých dítě pracuje, jsou zábavné a pestré. Osvědčuje se u dětí s ADHD, s pomalým psychomotorickým tempem, neurotickými potížemi, poruchami učení apod. Na vedení KUPOZu jsem proškolena ve společnosti KUPROG.